Regulamin zakupów sklepu internetowego www.wyrobyswojskie.com

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.wyrobyswojskie.com, jest Zakład Wyrobów Wędliniarskich Wysokie s. c. Jerzy Wysokiński, Artur Kozakiewicz z siedzibą w Rogoźnica-kolonia 17A NIP 5372629062, REGON:360175551 (w dalszej części Regulaminu nazywany Sklepem bądź Sprzedawcą), telefon: 504022602, e- mail: sklep@wyrobyswojskie.com

1.2. Regulamin zakupów dostępny jest w zakładce „Regulamin”.

1.3. Sklep informuje, iż warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klienta są następujące:

 dostęp do sieci Internet,

 korzystanie z odpowiedniej przeglądarki internetowej,

 posiadanie konta poczty elektronicznej.

2.ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

2.1. Za pośrednictwem sklepu internetowego www.wyrobyswojskie.com  Sklep prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż towarów wolnych od wad, znajdujących się w jej ofercie Sklepu.

Oferta Sklepu podlega bieżącej aktualizacji.

2.2. Sklep internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski. Sklep nie realizuje zamówień o wartości poniżej 50 zł brutto.

2.3. Kupującym mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (w dalszej części Regulaminu zwane również Klientami), które dokonały rejestracji Klienta w Sklepie internetowym.

2.4. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku przez stronę internetową www.wyrobyswojskie.com , z wykorzystaniem prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia zamieszczonego na w/w stronie. Do skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta konieczne jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do realizacji zamówienia i wysyłki towaru.

Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Warunkiem złożenia zamówienia jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu najpóźniej w chwili składania zamówienia lub rejestracji konta.

2.5. Zamówienie klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, w przypadku gdy zamówienie nie spełnia wymogów określonych w pkt. 2.4., zawierających nieprecyzyjne dane lub posiadające inne braki uniemożliwiające realizację złożonego zamówienia i dostawę towarów. Sklep internetowy informuje Klienta o odmowie przyjęcia zamówienia drogą e-mailową, w sytuacji posiadania zwrotnego e-maila Klienta.

2.6. Przyjęcie przez sklep internetowy złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji konta. Umowa sprzedaży towaru zawarta jest z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep.

2.7. Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi 
w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

2.8. W ofercie sklepu internetowego znajdują się  m.in. towary o zmiennej wadze (niepaczkowane, przygotowywane przed wysyłką). Towary te mają specjalną adnotację w opisie towaru. Podana na stronie internetowej waga tych towarów jest orientacyjna. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby finalna waga zamówionego towaru były maksymalnie zbliżona do tej orientacyjnej wskazanej przy składaniu zamówienia. Jeśli finalna waga zamówienie będzie się różnić o więcej niż 10 % zamówienia, Klient ma prawo do anulowania zamówienia. Ostateczna waga towaru i jego cena jest podawana Klientowi na podstawie jego rzeczywistej wagi przed wysyłką towaru i jest uwidoczniona są na fakturze VAT lub paragonie. Klient zamawiając towar o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną wagę i cenę.

2.9. Podana cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy towarów do klienta. Sklep internetowy wystawia dokument sprzedaży, wg wyboru Klienta paragon fiskalny lub fakturę VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podanie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

2.10. Cena podana przy opisie towaru jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

2.11. W sytuacji niedostępności wszystkich lub niektórych z zamówionych towarów Sklep internetowy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia informuje Klienta o tym jakie pozycje są dostępne i w jakim zakresie możliwa jest realizacja złożonego zamówienia. W tym wypadku Klient w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości  zobowiązany jest oświadczyć o odstąpieniu od realizacji całego zamówienia, bądź wyrazić zgodę na modyfikację treści złożonego zamówienia. Brak odpowiedzi Klienta w w/w terminie uważane będzie za anulowanie całego zamówienia.

2.12. W przypadku, gdy zamówiony towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) Sklep internetowy w terminie wskazanym w pkt 2.11 informuje Klienta o braku dostępności towaru i odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.13. Umowa zawarta między Sklepem i Klientem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.

2.14.  Sklep internetowy prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych towarów. Sklep informuje, iż mogą wystąpić różnice między wyglądem towaru na zdjęciach, a rzeczywistym wyglądem towaru.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY TOWARÓW


3.1. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich.

- Koszty dostawy towaru zamówień o wartości do 400 zł brutto ponosi Klient i są one doliczane są do ceny towaru. Koszty dostaw są zależne od wagi zamówionych produktów.

-Koszty dostawy zamówień o wartości ponad 400 zł brutto ponosi Sklep internetowy. W koszty dostawy wliczone jest opakowanie termiczne produktów.

-Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 10 dni roboczych przy zamówieniach wyrobów produkowanych okazyjnie lub 2-3 dni robocze przy pozostałych. W przypadku zamówienia towarów o różnym czasie realizacji zamówienia, czasem realizacji ustalany jest na podstawie produktu o najdłuższym czasie realizacji. Przez czas realizacji zamówienia uważa się okres od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep do momentu przekazania zamówionego towaru przewoźnikowi (kurierowi). Sklep realizuje wysyłki w dni robocze od poniedziałku do środy.

-Płatność za zamówienia realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności Tpay

-Ostateczna wartość zamówienia zawierającego towary o zmiennej wadze o których mowa w pkt 2.8 Regulaminu, podawana jest Klientowi przez Sklep internetowy drogą mailową lub telefoniczną po ich zważeniu.

-Klient przy odbiorze towaru zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności pracownika firmy kurierskiej jego zgodności z zamówieniem oraz kontroli czy opakowanie termiczne towaru nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub nie uległo rozszczelnieniu. W wypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient zobowiązany jest do spisania protokołu reklamacyjnego z pracownikiem firmy kurierskiej i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy.

4.REKLAMACJE I GWARANCJE

-Sklep zobowiązany jest do dostarczenia towarów wolnych od wad. Sklep ponosi odpowiedzialność w ramach rękojmi na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 556 i nast. K.C.).

-Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać pisemnie na adres Zakład Wyrobów Wędliniarskich Wysokie s. c. Jerzy Wysokiński, Artur Kozakiewicz z siedzibą w Rogoźnica-kolonia 17A 21-560 Międzyrzec Podlaski lub drogą elektroniczną na adres: sklep@wyrobyswojskie.com

-Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane Klienta, opis stwierdzonej wady, dzień powstania, stwierdzenia lub ujawnienia się wady oraz wskazania przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji. W wypadku gdy zgłoszenie będzie niekompletne Sprzedawca uprawniony jest do żądania uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.

-Reklamacje towarów powinny być składane przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia, nie później niż w terminie 3 dni od dostawy towaru.

-Sklep rozpoznaje reklamację Klienta będącego konsumentem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta będącego konsumentem, oznacza to, iż uznał żądanie konsumenta za uzasadnione. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji sklep poinformuje klienta pisemnie bądź drogą e-mailową.

 5.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie na piśmie, na adres podany w  ust. 1.1. Regulaminu.

5.2. Uprawnienie o którym mowa w ust. 6.1. dotyczy jedynie przypadków sprzedaży konsumenckiej, a więc umów zawartych przez Sklep internetowy z osobą będącą konsumentem w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5.3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar do Sklepu. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.4. Zwrotowi nie podlegają towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o prawach konsumenta, nie można odstąpić (art. 38 ustawy o prawach konsumenta). W szczególności Klient nie może odstąpić od umowy:

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

-umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

-umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

5.5. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia z którego klient będący konsumentem może skorzystać określone są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5.6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

5.7. Do zwracanego towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty lub dokumenty otrzymane przez Klienta w związku z zakupem towaru.

 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia objęte są ochroną przewidzianą w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Składając zamówienie Klient składa oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

6.2. Administratorem danych osobowych jest Zakład Wyrobów Wędliniarskich Wysokie s. c. Jerzy Wysokiński, Artur Kozakiewicz, Rogoźnica-kolonia 17A NIP 5372629062, REGON:360175551.

6.3.  Dane osobowe będą wykorzystywane przez Sklep internetowy wyłącznie na jego potrzeby, w celu realizacji złożonego zamówienia i komunikacji z Klientem.

6.4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych Sklepu internetowego.

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

7.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 

Załącznik nr 1 - Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Druk - Odstąpienie od umowy